Allmän policy

Som beställare ska man känna sig trygg med Civil Construction. Vi arbetar mycket med förväntningar och målbilder i ett tidigt skede av våra uppdrag. Detta säkerställer att vi som producent redan från början kan prioritera och optimera utförandet. Det är också en förutsättning för oss att alla lagar och regler efterföljes utan undantag i vår leverans.

Rätt medarbetare på rätt plats och med rätt kompetens lägger grunden för ett kvalitativt utförande. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att både våra medarbetare och våra underentreprenörer har rätt kompetenser för sina arbetsuppgifter och bistår med löpande utbildningar för att alltid ligga i framkant vad gäller nya metoder och ny teknik.

Vi tar alltid ett helhetsansvar för vår leverans och ställer höga krav inte bara på oss själva utan även på våra underentreprenörer och samarbetspartners. Som beställare ska man alltid känna en trygghet i vårt utförande.

Miljö

Vi ser allvarligt på klimatpåverkan och arbetar därför aktivt för att minska våra klimatutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

I våra projekt innebär det bland annat att vi använder oss av material med låg klimatpåverkan, beräknar schaktmassor för att förebygga onödiga transporter, väljer fordon och maskiner med mindre CO2-utsläpp och återanvänder material när det är möjligt.

För oss innebär ett hållbart byggande att vi skyddar miljön och förebygger föroreningar både i våra projekt och vårt interna arbete. Vi vill inte bara ta miljöhänsyn vid projekteringen och vid inköpen till projekten utan även i våra val av underentreprenörer.

Alla våra leverantörer och underentreprenörer bedöms och utvärderas ur miljösynpunkt för att säkerställa att de delar vårt miljöengagemang på alla plan.

Personal

För oss är delaktighet grunden till en bra arbetsmiljö. Ett fungerade arbetsmiljöarbete innebär att alla våra medarbetare involveras och görs delaktiga i besluten. Vi arbetar på stora byggarbetsplatser där arbetsmiljörisker måste prioriteras. Där blir det extra viktigt att både våra medarbetare och underentreprenörer tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats.

Grunden till ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att våra medarbetare har den kompetens som krävs för sina arbetsuppgifter.

Hos oss innebär det att:

- Alla projektledare och arbetsledare har utbildning i BAS P/BAS U.

- Våra medarbetare har den kompetens som krävs för att till exempel köra maskiner, vara i trafikmiljö mm

- Alla våra medarbetare har fått en grundutbildning i våra arbetsmiljörisker och hur vi arbetar för att eliminera faror.

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.